Temel Matlab Komutları ve anlamları

Temel Matlab Komutları ve anlamlarına başlamadan önce Matlab uygulamasının ne olduğuna kısaca değinelim ondan sonra Temel Matlab Komutları ve anlamlarına geçelim şimdi sırası ile Matlab nedir :

Matlab,teknik hesaplamalar ve matematiksel problemlerin çözümü ve analizi için tasarlanmış bir yazılım geliştirme aracıdır. MATrix LAB kelimesinin kısaltması olan MATLAB, adında da anlaşılacağı üzere matrisler (matrix) yani diğer bir deyişle diziler (array) ile çalışır. Özellikle mühendislik alanındaki sistemlerin analizinde kullanılan MATLAB, görüntü işleme (image processing), yapay sinir ağları (artificial neural networks), sayısal işaret işleme (signal processing), optimizasyon (optimization), veri elde etme (data acquisation), veritabanı (database), süzgeç tasarımı (fitler design), bulanık mantık (fuzzy logic), sistem kimliklendirme (system identification), dalgacıklar (wavelets) gibi araçları ile sizler için mükemmel bir ortam sunar.

Şimdi Matlab için temel komutlara bakalım :
clc % kod yazma ekranı temizler
clear all % workspace ekranını temizler
exit % matlabi kapatır

max(A) % A matrisinin en büyük elemanını yazdırır.
% Ör 1:
% A = [1 4 6 5 10];
% ans = max(A)
% ans = 10
%
% Ör 2:
% B = [1 4 6 5 10; 2 4 6 7 3];
% ans = max(B)
% ans = [2 4 6 7 10]
min(A) % A matrisinin en küçük elemanını yazdırır.
% Ör 1:
% A = [1 4 6 5 10];
% ans = min(A)
% ans = 1
%
% Ör 2:
% B = [1 4 6 5 10; 2 4 6 7 3];
% ans = min(B)
% ans = [1 4 6 5 3]
[m, i] = max(A) % A sütun vektörünün en büyük elemanını(m) ve bunun satır numarasını verir(i).
% Ör:
% A = [1 6 9 0 18];
% [m, i] = max(A);
% Çıktılar;
% m = 18
% i = 5
[m, i] = min(A) % A sütun vektörünün en küçük elemanını(m) ve bunun satır numarasını verir(i).
% Ör:
% A = [1 6 9 0 18];
% [m, i] = min(A);
% Çıktılar;
% m = 0
% i = 4
mean(A) % A matrisinin vektörel elemanlarının ortalamasını yazdırır.
% Ör:
% A = [1 4 6 5 10];
% ans = mean(A)
% ans = 5.2000
%
% Ör 2:
% B = [1 4 6 5 10; 2 4 6 7 3];
% ans = mean(B)
% ans = [1.5000 4.0000 6.0000 6.0000 6.5000]
median(A) % A matrisinin vektörel elemanlarının ortanca değerini yazdırır.
% Ör:
% A = [1 4 6 5 10];
% ans = median(A);
% ans = 5
%
% Ör 2:
% B = [1 4 6 5 10; 2 4 6 7 3];
% ans = median(B)
% ans = [1.5000 4.0000 6.0000 6.0000 6.5000]
std(A) % A matrisinin elemanlarının standart sapmasını hesaplar.
% Ör:
% A = [1 4 6 5 10];
% ans = std(A)
% ans = 3.2711
%
% Ör 2:
% B = [1 4 6 5 10; 2 4 6 7 3];
% ans = std(B)
% ans = [0.70711 0.00000 0.00000 1.41421 4.94975]
sum(A) % A matrisinin elemanlarını toplar.
% Ör:
% A = [1 4 6 5 10];
% ans = sum(A)
% ans = 26
%
% Ör 2:
% B = [1 4 6 5 10; 2 4 6 7 3];
% ans = sum(B)
% ans = [3 8 12 12 13]
prod(A) % A matrisinin elemanlarını çarpar.
% Ör:
% A = [1 4 6 5 10];
% ans = prod(A)
% ans = 1200
%
% Ör 2:
% B = [1 4 6 5 10; 2 4 6 7 3];
% ans = prod(B)
% ans = [2 16 36 35 30]
length(A) % A matrisinin sütun sayısını verir.
% Ör:
% A = [1 4 6 5 10];
% ans = length(A);
% ans = 5
[m, n] = size(A) % A matrisinin satır sayısını(m) ve sütun sayısını(n) verir.
% Ör:
% A = [1 4 6 5 10; 1 8 4 10 5; 1 9 3 7 13];
% [m, n] = size(A);
% Çıktılar;
% m = 3
% n = 5
size(A, 1) % A matrisinin satır sayısını verir.
% Ör:
% A = [1 4 6 5 10; 1 8 4 10 5; 1 9 3 7 13];
% ans = size(A, 1);
% ans = 3
size(A, 2) % A matrisinin sütun sayısını verir.
% Ör:
% A = [1 4 6 5 10; 1 8 4 10 5; 1 9 3 7 13];
% ans = size(A, 2);
% ans = 5
sort(A) % A vektörünün elemanlarını küçükten büyüğe sıralar.
% Ör:
% A = [1 8 4 10 5];
% ans = sort(A);
% ans = [1 4 5 8 10]
sort(A, 2) % A matrisini satır satır küçükten büyüğe sırala demektir.
% Ör:
% A = [1 4 6 5 10; 1 8 4 10 5; 1 9 3 7 13];
% ans = sort(A, 2);
% ans = 
%   1   4   5   6  10
%   1   4   5   8  10
%   1   3   7   9  13
geomean(A) % A vektörünün geometrik ortalamasını hesaplar.
% Ör:
% A = [1 8 4 10 5];
% ans = geomean(A);
% ans = 4.3734
harmmean(A) % A vektörünün harmonik ortalamasını hesaplar.
% Ör:
% A = [1 8 4 10 5];
% ans = harmmean(A);
% ans = 2.9851

log10(a) % a'nın 10 tabanında logaritmasını hesaplar.
% Ör: log10(4) için ans = 0.6021
exp(n) % e (eksponansiyel)'nin kuvvetini hesaplar.
% Ör: exp(4) e'nin 4. kuvvetini hesaplar.

+ % toplama
- % çıkarma
* % çarpma
/ % bölme
.* % elemanter çarpım
./ % elemanter bölme
.^ % elemanter üst alma
a+b % boyutları aynı olan a ve b matrisini toplar.
a-b % boyutları aynı olan a ve b matrislerinin farkını alır.
a*b % sütun sayısı m olan a matrisiyle satır sayısı m olan b matrisini çarpar.
a/b % b düzenli kare bir matrise (determinantı sıfırdan farklıysa), aynı boyutlu a matrisiyle; a*inv(b)işlemini yapar.
a.*b % boyutları aynı olan a ve b matrislerinin elemanlarını karşılıklı olarak çarpar.
a./b % boyutları aynı olan a ve b matrislerinin elemanlarını karşılıklı oranlar.
a^b % a'nın b'ninci kuvvetini hesaplar.
% Ör: 2^3 için ans = 8
abs(a) % a'nın mutlak değerini hesaplar
% Ör: abs(-16) için ans = 16
rats(a) % a'nın kesirli gösterimini hesaplar
% Ör: rats(0.4618) için ans = 272/589
sqrt(a) % a'nın karekökünü hesaplar Not: Bunu a^0.5 ile de yapabilirsiniz.
% Ör: sqrt(16) için ans = 4
mod(a, b) % a'nın b'e göre modunu hesaplar.
% Ör: mod(23, 5) için ans = 3

&& % ve
|| % veya
~ % değil

> % büyüktür
< % küçüktür
>= % büyük eşittir
<= % küçük eşittir
== % eşittir
~= % eşit değildir

round(a) % a doğal sayısını en yakın tam sayıya yuvarlar.
% Ör: round(4.3) için ans = 4
% Ör: round(4.6) için ans = 5
ceil(a) % a doğal sayısını kendinden daha büyük veya kendine eşit en yakın tam sayıya yuvarlar.
% Ör: ceil(4.3) için ans = 5
% Ör: ceil(4.6) için ans = 5
floor(a) % a doğal sayısını kendinden daha küçük veya kendine eşit en yakın tam sayıya yuvarlar.
% Ör: floor(4.3) için ans = 4
% Ör: floor(4.6) için ans = 4
fix(a) % a doğal sayısını sıfıra en yakın tam sayıya yuvarlar.
% Ör: fix(4.3) için ans = 4
% Ör: fix(4.6) için ans = 4

pi % pi sayısı
eps % e sayısı
inf % sonsuz (belirsiz) ifadesi
rand % 0 ile 1 arasında rasgele sayı üretir
randn % -1 ile 1 arasında rasgele sayı üretir
realmin % en küçük kayan nokta
realmax % en büyük kayan nokta

 

Matlab kodları hakkında daha detaylı bir bilgi için : https://kodmek.com/wikicode

 

Read More